Otázky a odpovede - FAQ

INFOKAT Win 2.0 - čo je to

INFOKAT Win 2.0 je databázová aplikácia, ktorá Vám po nainštalovaní na Váš počítač a nahratí - naimportovaní údajov získaných z oficiálneho zdroja , ktorý poskytuje katastrálne dáta (súbory popisných informácií ako aj súbor grafických informácií - digitálne mapy) umožní tieto údaje ľubovoľne prezerať, vyhľadávať v nich, vytvárať tlačové zostavy, filtrovať podľa množstva zadaných parametrov.

Aplikácia pracuje s údajmi, ako sú parcely katastra nehnuteľností (parcely C KN), parcely určeného operátu (parcely E KN, alebo UO), stavby, byty a nebytové priestory, vlastníci, listy vlastníctva.

Tieto údaje umožňuje zobrazovať viacerými spôsobmi.

Nieste pritom závislí od pripojenia na internet, preto aplikácia pracuje veľmi rýchlo a požadované dáta , aj s hromadnými zostavami, tabuľkami a výstupmi máte okamžite, resp. za pár sekúnd.

INFOKAT Win 2.0 zároveň spolupracuje pomocou externej prehliadačky digitálnych máp aj s týmito mapami, pričom priamo z programu je možné v okne zobraziť katastrálne mapy, prehliadať v nich údaje, vyhľadávať, resp. tlačiť snímky z nich.

Ďalšou funkcionalitou je napojenie na údaje katastrálneho portálu, takže viete údaje, ktoré máte naimportované porovnať s dátami na portáli , ktoré sú aktualizované každých 24 hodín

Aké sú výhody programu INFOKAT Win 2.0 oproti iným systémom

V súčasnosti je na trhu ponúkaných niekoľko alternatív systémov pre prácu s katastrálnymi údajmi :

- softwarové aplikácie , ktoré sa inštalujú na PC, prípadne na server a pracujú v počítačovej sieti, avšak dodávatelia často vyžadujú okrem zaplatenia poplatku za licenciu každý rok ďalšie poplatky za aktualizáciu software a nahrávanie údajov do programu, a inštalácia na každý ďalší počítač je spoplatnená

- internetové aplikácie, kde si zaplatíte prístup do systému a využívate údaje, ste pritom závislí od internetu, internetových poplatkov, v prípade pomalého internetu je aj práca s údajmi zdĺhavá. Platíte pritom pravidelné poplatky za prístup do systému

V čom je výhoda INFOKAT Win 2.0 pre Vás ?:

- zaplatíte jednorázovú licenciu/autorský honorár za program , ktorý je skutočne prijateľný aj pre najmenšie obce z pár desiatkami obyvateľov

- program si môžete nainštalovať na 5 počítačov bez ďalších doplatkov (prípadne aj na viac počítačov za vopred dohodnutých podmienok)

 

- oproti internetovým portálom, ktoré sú v súčasnosti skutočne rýchle, užitočné, a pomocou nich máte prístup ku všetkým údajom katastra na Slovensku nielen pre Vaše katastrálne územie ale INFOKAT Win umožňuje spracovávať rôzne hromadné požiadavky, napr. sumárne zostavy pre parcely, vlastníka, filtrovať údaje z celého katastrálneho územia, a generovať tlačové zostavy, prípadne tabuľky v Exceli, a podobne. Môžete prezerať priamo celý Váš kataster , listovať v zoznamoch parciel , stavieb, vlastníkov,  nielen zobrazovať údaje podľa zadania (zadané číslo parcely, meno a pod.)

 

- katastrálne údaje po stiahnutí z GKÚ portálu (pre samosprávu zdarma) si môžete tieto naimportovať priamo z programu sami, za pár sekúnd, prípadne Vám   s  týmto pomôžem vzdialeným prístupom alebo telefonickou navigáciou

- okrem údajov, ktoré si naimportujete z GKÚ portálu (máte možnosť spravidla 1x mesačne) je program napojený na oficiálne katastrálne dáta z katasterportálu, a umožňuje formou náhľadu listu vlastníctva pozrieť údaje z tohto portálu akutálnejšie ako máte naimportované (portál je aktualizovaný cca každých 24hod.)

- obsluha programu je intuitívna, jednoduchá, a po oboznámení so všetkými funkciami programu efektívna a rýchla

- nezávislosť od internetu, v prípade, že chcete pracovať iba s naimportovanými údajmi aktualizovanými cca 1x mesačne, pre prácu s programom nepotrebujete byť stále pripojení na internet, prípadne obmedzovaný výpadkami a spomalením internetu v čase špičky

 

- ak máte nejaké špeciálne požiavky na výstupné zostavy, prípadne zapracovanie vlastných filtrov údajov alebo prepojení na iné systémy, viem Vám ich do programu zapracovať , samozrejme takéto zapracovanie je už nad rámec základnej verzie programu 

Čo sú to údaje z katastra, súbory popisných a grafických informácií a odkiaľ ich získať

Údaje z katastra sú súbory údajov, ktoré sú spracovávané na katastrálnych odboroch okresných úradov, ako aj hromadne na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave.

Delia sa na

- popisnú časť - súbor popisných informácií katastra (údaje o parcelách, výmerách, vlastníkoch, stavbách , LV...)

- grafickú časť - súbor grafických informácií katastra (digitálne mapy)

Tieto údaje je potrebné získať a naimportovať do programu INFOKAT Win 2.0

Údaje získate výhradne cez Geodetický a kartografický ústav Bratislava (www.gku.sk), a sú pre samosprávu bezplatné, a pre ostatných žiadateľov sú spoplatnené podľa cenníka GKU.

Na stránke www.gku.sk nájdete všetky potrebné informácie a inštrukcie ohľadom postupu vyžiadania týchto údajov

 

 

Aký je postup pri vyžiadaní údajov z katastra a ich použitie v programe INFOKAT Win 2.0

Postup je uvedený na www.gku.sk, a taktiež v popise ku programu INFOKAT Win 2.0.

V stručnosti :

Prihlásite sa na www.gku.sk a cez registráciu si vytvoríte užívateľské konto.

V prípade samosprávy (obce, mestá) je potrebné vytvoriť registračný formulár, ktorý podpíše starosta, alebo primátor a zašle na GKÚ Bratislava.

Následne GKÚ Bratislava aktivuje prístup na portál pre poskytovanie údajov (www.geoportal.sk) .

Na tomto portáli prístupnom aj cez www.gku.sk vyberiete interaktívne v mapke požadovanú lokalitu, obec,katastrálne územie, resp. zvolený rozsah údajov a systém vygeneruje objednávku.

V prípade samosprávy spravidla v tento deň dostanete notifikáciu o pripravení požadovaných údajov, ktoré si vyzdvihnete taktiež na tomto portáli vo forme zazipovaných dát.

Dáta po rozbalení nahráte do programu INFOKAT Win 2.0 , a vykonáte importy dát.

Následne program môžete používať.

 

 

Register adries, čo je to, a odkiaľ získať GPS súradnice adresných bodov

Od 1.júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a vyhláška č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries.

Podľa tohto zákona a vyhlášky adresný bod udáva polohu každého vstupu do budovy označenej súpisným číslom, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Pri podaní žiadosti o určenie súpisného čísla musí stavebník zabezpečiť vyhotovenie zamerania tohto adresného bodu.

Spravidla sa tento bod zameria geodet pri vyhotovení geometrického plánu na zameranie stavby.

To sa týka nových stavieb. Existujúcim stavbám už adresné body boli určené.

Podrobnejšie údaje nájdete v príslušnom zákone a vyhláške.

V pripravovanej verzii R3 programu INFOKAT Win 2.0 budú už implementované už aj funkcie na zobrazenie GPS súradníc v mape pre stavby resp. parcely, prepočítané z JTSK súradníc používaných v katastri. Bude možné zobraziť na obrazovke priamo GPS súradnice (WGS84) pri kliknutí na zvolenú stavbu, alebo parcelu, ale orientačne, teda určené iba z polohy parcelného čísla alebo jedného z lomových bodov parcely a v prípade zadania GPS súradnice bude možné túto zobraziť na mape a overiť jej správnosť. Prípadne to budú ďalšie funkcionality v rámci prepojenia adresného registra.

Poskytovanie údajov z katastra - platiaci zákazníci

Prostredníctvom geoportálu je možné objednať a získať údaje iba bezplatne a to iba pre obce, mestá, VÚC.

Pre súkromné firmy, fyzické osoby , poľnohospodárov, SHR a pod. je poskytovanie údajov spoplatnené.

V takomto prípade je potrebné vyžiadať si údaje z VÚGK - Výskumného ústavu geodézie a kartografie. 
Všetky potrebné údaje nájdete na stránke www.vugk.sk.

Stručný postup :

- pozrite si cenník, ktorý je tam zverejnený a zistite si orientačne, akú cenu za údaje zaplatíte.

- vyplňte objednávku a zašlite podľa pokynov na stránke ústavu.

Poplatok za poskytnutie údajov závisí od veľkosti katastrálneho územia a pohybuje sa v rozsahu 45 - 418€.

"Bežné" katastrálne územie priemernej veľkosti v kategórii III. Vás vyjde na cca 288€.

Presné informácie si ale vždy preverte na uvedenej stránke.

Problém pri prihlásení na geoportál

V prípade, že sa neviete prihlásiť na Geoportál  pre získanie údajov katastra (pre VÚC, obec, mesto) cez stránku www.gku.sk, alebo www.geoportal.sk, skúste tento odkaz :

https://om.skgeodesy.sk/om/

 

 

SUMARIZÁCIA údajov o výmere zvoleného vlastníka - ako na to ?

Infokat poskytuje viacero spôsobov na analýzu vlastníctva.

Všeobecne platí, že každý kus pozemku niekomu patrí, a teda buď táto plocha je na parcele C na liste vlastníctva alebo je na parcele E na liste vlastníctva.

Ak by ste vyfarbili na mape všetky C parcely ktoré majú list vlastníctva a tak isto E parcely, celé územie musí byť pokryté.

V prípade, že by sa na niektorom mieste parcely farebne prekrývali, je to chyba, tzv. duplicitné vlastníctvo a takýto stav by nemal nastať.

Ale ku sumarizácii :

 

Ak zvolíte funkciu VLA Vlastník, a po zotriedení vlastníkov podľa mena zistíte, že Vami spracovávaný vlastník má rovnaké osobné číslo, cez tlačítko SUMÁR 1 vygenerujete tlačovú zostavu, kde má v jeho podieloch vyčíslenú celkovú výmeru v danej obci, presnejšie katastri.

Ak má ale rôzne osobné číslo, a je to určite tá istá osoba, cez Edit OSC viete toto číslo "zjednotiť" a potom znova zosumarizovať.

Takto máte vyčíslené na zostave jednak vlastníctvo ku C parcelám a tak isto ku E parcelám

 

Pri IDE Identifikáciách je to komplikovanejšie, tam máte iba vzťahy vlastníkov ku E parcelám a to iba ku tým, "nad ktorými" sú C parcely bez listu vlastníctva. 

Spravidla sa jedná o veľké hony v extraviláne v užívaní družstva alebo SHR. Prípadne ojedinelé prípady nevysporiadaných pozemkov v intraviláne.

Teda UPOZORŇUJEM na to, že tu niesú zahrnuté parcely C KN, ktoré majú list vlastníctva !!! teda sumárna výmera vlastníka bude menšia, ako tá, ktorú má celkovovo v obci, resp. katastri.

 

Pripravujem ale upravenú verziu programu kde bude možné pričitať aj parcely C KN na LV ku identifikáciám a analyzovať údaje takto vcelku.

IDE totiž poskytuje podrobnejší rozpis tlačových zostáv a tak isto umožňuje odfiltrovanie napr., požadovaného druhu pozemku, napr. iba poľnohospodárske pozemky a podobne.

 

Program negeneruje tlačové zostavy do PDF súboru, ale tlačí ich priamo na tlačiareň, prečo ?

Pre správnu činnosť programu je potrebné mať na PC nainštalovaný PDF Creator. Odporúčam verziu 1.7.1 , avšak je možné správne nakonfigurovať aj novšie verzie, napr. aj najnovšiu 2.5.3.

Popis nastavenia je priložený v manuálnoch na inštaláciu a obsluhu ku programu INFOKAT Win.

 

Skontrolujte hlavne, či je v PDF Creatori vytvorený profil s názvom InfokatReport, či je mu priradený názov súboru InfokatReport pri automatickom ukladaní, a následne či je vytvorená tlačiareň InfokatReport a tejto priradený profil InfokatReport.

 

Pre nastavenie je niekedy nevyhnutné spustiť PDF Creator cez ikonku na pracovnej ploche "ako správca", teda kliknutím pravým tlačítkom myši a vybrať Spustiť ako správca.

 

Pre počítače s DCOM je potrebné nastavenia riešiť cez špeciálnu ikonku nástrojov, ktorú máte na pracovnej ploche.

Zadáte pritom ako program pre inštaláciu PDF Creator, s cestou c:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe (resp. ak sa Vám exe nezobrazí, tak ten súbor kde je označenie Aplikácia)

 

Ak sa Vám ani takto nepodarí PDF Creator správne nastaviť, kontaktujte správcu alebo Vám mailom, telefonicky poradím ako na to.

 

Pripravujem aktualizovanú verziu, kde sa program pokúsi spraviť všetky nastavenia automaticky, bez zásahu užívateľa a značne tým zjednoduší proces inštalácie.

 

 

 

Program pri otvorení tlačovej zostavy vygenerovanej ako PDF zobrazí v Acrobat readeri aj panel nástrojov vpravo, ako ho vypnúť ?

V prípade verzie Acrobat Reader DC je možné, že pri Vašom nastavení sa zobrazí panel nástrojov vpravo a zaberá tak plochu inak použiteľnú pre samotnú tlačovú zostavu. 

Tento panel jednoducho schováte šípkou na pravej strane, a ak chcete, aby sa toto nastavenie ako aj nastavenie aktuálneho zobrazenia okna readeru zapamätalo, nastavíte to v Úpravy, predvoľby, zapamätať si aktuálny stav panela nástroja .

Ukážka nastavenia je napríklad tu  https://helpx.adobe.com/cz/acrobat/kb/disable-right-hand-pane-in-acrobat-reader.html