Aplikácie z mojej produkcie využívajú hlavne OBCE, MESTÁ, poľnohospodárske a lesné organizácie, súkromné a geodetické firmy. 

Infokat Win je už inštalovaný na 123 obciach a mestách v rámci SR.

Modul PNZ ako doplnkový modul pre Infokat Win zase využíva niekoľko poľnohospodárskych subjektov a SHR.

Iné interné aplikácie pre spracovanie katastrálnych databáz vytvárané už od roku 1993 v CA Clipper pôvodne DOS verzii a neskôr preprogramovaných do Alaska Xbase ++ s plnou podporou najnovších vezií operačných systémov sú trvale využívané v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vrátane jeho podriadených organizácií a katastrálnych odborov Okresných úradov v rámci celej SR.

Mapa obcí využívajúcich aplikáciu INFOKAT Win 2.1 :

(pozn : mapa pokrytia je so stavom ku 05/2017)