NOVÁ VERZIA R3 !!! :

12.02.2016 15:30

Nová verzia R3 je už k dispozícii.

 

Informácia o implementovaných a pripravovaných nových funkciách programu (vo verzii R3):

 

Zapracované vo verzii R3 :

 

1. Optimalizácia chodu niektorých procesov spracovania dát, hlavne import údajov a spracovanie označovania osobnými číslami vlastníkov a spracovania identifikácií. Úpravy prispeli ku skráteniu času potrebného pre kompletný import údajov.

 

2. Rozšírenie spracovávaných grafických údajov, ktoré sa do programu importujú a slúžia, resp. budú slúžiť pre ďalšie dôležité a užitočné funkcie

 

3. Doplnenie farebného vyznačenia parciel pri zobrazení mapy vo všetkých funkciách. Pri kliknutí na parcelu v zozname parciel a kliknutí na MAPA sa táto parcela zvýrazní farebne vyplnenou plochou

Funkcia zobrazí aj viacej vybraných záznamov či už cez Filter, alebo Výber odklikaním požadovaných záznamov

Napríklad požiadavka zobrazenia vśetkých parciel z druhom pozemku orná pôda a výmera > 1ha

Tak isto je vylepšené polohovanie zobrazenej parcely, kedy sa stred výrezu zobrazí na polohe parcelného čísla (v pôvodnej verzii to bola poloha prvého bodu na parcele)

 

4. Doplnenie farebného zvýrazenia parciel na mape pre zvoleného vlastníka, resp. skupiny vlastníkov, resp. všetkých parciel vlastníka v katastrálnom území a podobne. Neskôr bude rozšírená aj o možnosť rozlíšenia viacerými farbami

 

5. Doplnenie možnosti archivácie starších údajov a možnosť ich zobrazenia a porovnania s aktuálnymi údajmi. Zároveň je zapracovaná funkcia pre vyhodnostenie zmien v aktuálnych údajoch oproti stavu v archíve a ich farebné prehľadné zobrazenie v tabuľke. (odlíšenie údajov zrušených, zmenených a novozaložených). Ukážka je na obrázku na konci hlavnej stránky

 

6. Doplnenie možnosti tlače Listu vlastníctva priamo z tabuliek C parciel, E parciel a Stavieb, ( tlačítko LV )

 

7. Zobrazenie súradníc pre určenie polohy pomocou "GPS" (WGS84) a nastavenie detailu kresby mapy aj na portáloch MAPKA a MAPS.GOOGLE , kde je zároveň možnosť zobrazenia aj satelitného snímku nehnuteľnosti prípadne pohľad cez Street view ((c) Google Inc.) priamo ako nehnuteľnosť vyzerá "z ulice"

Do budúcej verzie zrejme pribudne rozšírenie pre zadanie polohy zistenej z GPS prijímača (napr. GPS navigácie) a priamo v teréne na notebooku z inštalovaným programom možnosť zadania GPS súradníc a  zistenie údajov o vlastníkovi, resp. zobrazenie na mape. 

 

Zapracované do pracovnej verzie R4

 

1. Doplnenie funkcie Analýzy do všetkých modulov

Zapracovaná možnosť odfiltrovania údajov, ktoré boli zmené v zadanom roku, prípadne zmien , ktoré boli zmenené zvolenou položkou výkazu zmien (interné číslo zmeny pod ktorým sa eviduje každá zmena katastrálnych dát). 

Takto vidíte iba údaje, s ktorými sa v zadanom období niečo udialo.

 

Rozpracované, bude až vo verzii R4

 

1. Implementácia modulu daní z nehnuteľnosti, prípadne ďalších typoch daní a poplatkov v obci , ktorá bude priamo súčasťou programu INFOKAT a bude okrem iného umožňovať aj farebné zobrazenie spoplatňovaných nehnuteľností.(napr. zelená vyplatená v celom rozsahu, žltá vyplatená čiastočne, resp. iba časť podielu, červená nevyplatená a pod.) Bude tak isto obsahovať aj archív za jednotlivé roky, avšak vzhľadom na to, že vlastníctvo nehnuteľností sa časom mení, archív bude orientačný.

Revízia 25.1.2016  : vzhľadom na fakt, že samospráva má v súčasnosti možnosť evidovania dani a poplatkov prostredníctvom firmy DCOM, plánovanú funkcionalitu budem zrejme riešiť iba ako doplnok ku hlavnej aplikácii pre evidenciu daní a poplatkov . Bude poskytovať funkcie, ktoré zlepšia prehľadnosť o vyberaných poplatkoch a podbne.

2. Vzhľadom na implementáciu niektorých funkcií pracujúcich aj z archívnymi údajmi bude pridaná aj funkcia pre bezpečnú archiváciu dát . Na požiadanie je možné dodať aj automatický archivačný systém, ktorý zabezpečí automatickú dennú bezobslužnú archiváciu údajov na požadované médium z ukladaním dát podľa dátumu.

3. Ďalšou plánovanou úpravou je rozšírenie možností pre využitie poľnohospodárskymi organizáciami, súkromne hospodáriacimi roľníkmi , lesnými organizaćiami. Rozšírenie by sa malo týkať generovania nájomných zmluv, resp. podkladov pre ich vyhotovenie, zakladanie špeciálnych evidencií napr. pre verifikovanú a neverifikovanú pôdu a prepojenie tejto evidencie z údajmi katastra, a pod.

4. Rozšírenie typov tlačových zostáv. Upravená bude tlačová zostava pre stavby , z možnosťou výpisu aj vlastníkov do spoločnej zostavy zo stavbami.

Tak isto pripravujem možnosť tlače listu vlastníctva z výberom, ako čiastočný výpis listu vlastníctva, ak je na LV veľa parciel, alebo stavieb, bude možné vybrať iba požadované, ktoré sa na LV majú vytlačiť.

 

Uvítam Vaše návrhy na vylepšenie funkčnosti programu, nové funkcie, možnosti, pripomienky a pod., ktoré po zapracovaní ocenia aj ďalší užívatelia programu.

 

 

Dúfam, že čoskoro Vám takto aktualizovanú verziu budem môcť ponúknuť. (cca február 2016)

 

 

Späť