Pripravujem : Modul "PNZ" Príprava nájomných zmluv pre Infokat Win 2.0 R8

24.01.2018 18:34

Modul "PNZ" bude riešiť špeciálne prípravu nájomných zmluv pre nájomcov poľnohospodárskych prípadne aj lesných pozemkov, teda všetky poľnohospodárske organizácie , SHR a podobne.

Bude riešený ako vstavaný modul do programu INFOKAT Win, nakoľko bude vychádzať z údajov katastra.

 

Pomocou modulu "PNZ" si budete vedieť 

- vygenerovať jednak kompletný prehľad vlastníctva ku pozemkom až do detailného zoznamu vlastníkov vrátane ich podielových výmer podľa listov vlastníctva

- po zadaní príslušnej parcely v registri C Vám program vygeneruje kompletný zoznam E parciel aj so zoznamom vlastníkov ku týmto parcelám a jednotlivým podielovým výmerám

- ku tomuto zoznamu bude možné automaticky a hromadne vygenerovať  nájomné zmluvy pre jednotlivých vlastníkov, ktoré si po kontrole budete môcť priamo vytlačiť , čím ušetríte značné množstvo času a práce 

- pred vygenerovaním zmluv budete mať možnosť údaje skontrolovať, prípadne editovať (napríklad znížiť výmeru pozemkov o nevyužívanú pôdu, alebo vyradiť niektoré parcely zo spracovania)

- po dohode je možné zabezpečiť spracovanie identifikácie nielen pre parcely registra E (určeného operátu) podľa hranice katastrálnej parcely v registri C KN, ale aj podľa hranice produkčných blokov LPIS. Podmienkou bude ale dodanie hranice LPIS bloku v digitálnej podobe prípadne v analógovej podobe z následnou digitalizáciou tohto podkladu . Podmienky takéhoto spracovania je potrebné dohodnúť individuálne, a poplatok za takéto spracovanie sa bude odvíjať od rozsahu prác.

* Pozn. pôdne mapy  vo forme vektorových mám LPIS v  digitálnej podobe je možné získať za poplatok na VUPOP . dodaním takéhoto podkladu sa spracovanie zjednoduší, spresní a zrýchli.

 

- pre funkcionalitu spracovania nájomných zmluv bude potrebné zo strany objednávateľa dodať vzor nájomnej zmluvy, ktorý sa následne upraví do digitálneho formulára pre použitie v module "PNZ"

 

 

Späť