Nájomné zmluvy poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov - Modul PNZ !

20.02.2018 16:41

Aktuálne je k dispozícii beta verzia 2.0R9, v ktorej je možné už pracovať, ale ešte budú priebežne dopĺňané a testované ďalšie funkcie.

Sledujte priebežne informácie o novinkách v tejto oblasti.

 

Funkcie modulu PNZ :

 

1. Načíta dáta katastra naimportované základným modulom INFOKAT Win vrátane spracovaných identifikácií do jednej spoločnej databázy (pokiaľ nájomca spravuje viac kat.území, tak je možné do tejto databázy načítať viac týchto kat.území)

2. Načíta pôdnu mapu LPIS , ktorú je možné získať na VÚPOP v digitálnej podobe (SHP, ale odporúčam si vyžiadať VGI)

3. Vygeneruje prieniky pôdnych blokov LPIS s C parcelami a E parcelami, a vyhodnotí kompletný súpis vlastníkov ku jednotlivým prienikom.

4. Umožní výber vlastníka , pre ktorého vyhľadá všetky parcely C aj E a po ich odsúhlasení, resp. dodatočnej selekcii napr. iba zvolených parciel, alebo zvolených druhov pozemku vygeneruje zoznam vlastníctva s prepočitaním na podielové výmery a rozpísané podľa druhov pozemku.

5. Na tomto podklade automatizovane vygeneruje formulár nájomnej zmluvy, na ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje vrátane zoznamu parciel pre zápis do katastra, a údajov o celkovej výmere a výške nájmu. Pre zápis do katastra je možné dopísať aj rodné čísla. Takto pripravenú zmluvu môžete uložiť, vytlačiť, a zároveň sa vygeneruje aj do PDF tvaru

6. Program eviduje ku takto zazmluvneným parcelám vybraným pri selekcii príznak nájmu a číslo nájomnej zmluvy , ktorú je možné neskôr vyhľadať, zobraziť, prípadne zobraziť pozemky na digitálnej mape, na ktoré je nájom.

7. V prípade, že sú naimportované aj pôdne mapy, tak je možné identifikovať aj pozemky pod jednotlivými pôdnymi blokmi a identifikovať ich vlastníkov  a vypočítať aj výmery prienikov medzi parcelami katastra a LPIS.

 

Okrem tejto základnej funkcionality obsahuje rôzne nástroje na filtrovanie, generovanie zostáv, export do excelu a pod.

 

Túto verziu je možné už objednať , podmienkou využívania je zakúpenie základnej verzie programu INFOKAT Win, 

cena spolu je 238€, plus poplatok za spracovanie dát (generovanie identifikácií parciel, spracovanie mapy LPIS a pod.), ktorý je stanovený individuálne podľa rozsahu, a počtu katastrálnych území

 

 

 

 

Späť