Infokat Win 2.0 R11 - nová verzia, nové funkcie

22.01.2019 16:19

Nová verzia !!! 2.0 R11, v ktorej už sú pridané ďalšie užitočné funkcie aktuálne práve v tomto období spracovania a kontroly daňových priznaní.

Novú verziu si budete môcť zakúpiť, resp. aktualizovať za licenčný poplatok za aktualizovanú verziu ak od zakúpenia predchádzajúcej verzie ubehlo viac ako 12 mesiacov  alebo vyžiadať bezplatne ak máte predchádzajúcu verziu zakúpenú pred menej ako 12 mesiacmi.

Odporúčam :

Objednajte si službu AKTUALIZÁCIA A SYSTÉMOVÁ PODPORA a budete mať zabezpečené aktualizovanie novej verzie vždy , ako bude vydaná vrátane zabezpečenia aktualizovania katastrálnych údajov. Službu je možné objednať napr. na obdobie 2 rokov za ročný poplatok 40€ (spolu za 2 roky 80€). 

Zároveň získate aj technickú podporu (telefonicky, mailom) pri výskyte nejakých problémov s využívaním programu, alebo pri požiadavke o zaškolenie pracovníkov, alebo konzultovanie rôznych vecí spojených s evidovaním údajov  v katastri.

Už zapracované :

1. Export súpisov parciel, stavieb, vlastníkov do tabuľky vo formáte xls / xlsx (Excel) pre možnosť ich využitia napr. pre prípravu projektovej dokumentácie alebo pre import do iných systémov napr. pre spracovanie daní 

2. Doplnenie generovania súpisu zmien pre parcely, stavby, vlastníkov do tabuľky vo formáte xls / xlsx (Excel) za predpokladu, že sú načítané aktuálne údaje a zároveň aj archívne údaje, napr. údaje ktoré boli aktuálne ku 31.12.2017

Vyhodnocujú sa zmeny ako napr. založenie novej parcely, zmena výmery parcely alebo zmena druhu pozemku, zmena vlastníka, rozdelenie parcely geometrickým planom a zrušenie pôvodnej parcely ...

3. Doplnenie novej funkcie ANALÝZY, kde budú postupne zapracovávané rôzne analytické funkcie pre komplexné vyhodnocovanie zmien, ktoré nastali v katastri za určité časové obdobie. Vyžadujú rovnako ako v bode 2 načítanie aktuálnych údajov a údajov ktoré si archivujete pred nahraním nových údajov.

3.a Doplnená funkcia pre spracovanie vyhodnotenia zmien všetkých súborov naraz v jednom kroku, pričom sa vygenerujú protokoly vo forme excel tabuliek s názvom ParcelyC_Zmeny, ParcelyE_Zmeny, Stavby_Zmeny a Vlastnici_Zmeny.

 generovanie tlačovej zostavy zmien resp. exportu v Exceli, v ktorej sú aj podrobné informaćie o prepojení parciel na vlastníkov

Pripravujem :

4. Rozšírenie analýz zmien o komplexnejšie vyhodnotenie zmien na listoch vlastníctva a podobne.

5. Modul pre evidenciu hrobových miest, ktorý bude možné dokúpiť ku existujúcej inštalácii Infokat Win, zároveň ponúkam možnosť zabezpečenia zamerania  cintorínov, kompletný zber dát vrátane digitalizácie a možnosť sprístupnenia časti údajov z tohto modulu na internetovom portáli Vašej obce

Pozn. prepojenie zabezpečí modul web servera, ktorý pobeží priamo na Vašom úrade a umožní aj online aktualizáciu údajov

6. Web portál VELEKTRONIC.SK , cez ktorý budete môcť aktualizovať Vašu inštaláciu programu, objednať aktualizáciu dát a ich spracovanie alebo objednať rôzne iné služby pre spracovanie katastrálnych údajov, digitálnych máp a podobne

 

Uvítam : 

Vaše návrhy na vylepšenie funkcionality programu, návrhy na doplnenie ďalších užitočných funkcií, ktoré by Vám uľahčili prácu na úradoch.

Môžu to by aj požiadavky na vytvorenie aplikácií  z inej oblasti ako je oblasť katastra.

 

 

 

Späť